• Annons

Skapa Medicieffekt genom kunskapshantering

Create a Medici-effect with knowledge management

Skapa Medicieffekt genom kunskapshantering 1Vad skulle du föredra att investera i ett kunskapshanteringssystem eller krishantering? För när Faktor X slår till är man antingen förberedd med rätt kunskap i organisationen eller väntar kris.

Fyra grundstenar

Grunden för ett kunskapshanteringssystem som framställs i boken präglas av öppenhet och mångfald både för distribution, lärande och utveckling på plattformen. Eftersom all relevant kunskap bör finnas tillgänglig för alla i hela organisationen för att höja engagemanget för organisationens verksamhet i allmänhet och bidra till dess utveckling i synnerhet. Mycket förenklat består kunskapshanteringssystemet av fyra grundläggande komponenter.

1. Omvärldsredaktion med verkställande berättare
2. Innehållsutveckling med interna och externa experter
3. Kurs- och eLearningportal för lärande
4. Support för komponent 1-3

Förutom att distribuera kunskap anpassad efter organisationens förutsättningar och skapa engagemang avser plattformen bidra till ytterligare en effekt. För att finna dess ursprung tar vi oss tillbaka i historien, närmare bestämt till renässansens Italien.

Medicieffekten

Medicieffekten utgår från styrkan i öppenhet och mångfald. I min bok Lärande för alla sinnen beskrivs fenomenet på följande sätt:

“Frans Johansson, konsult och författare, har spårat detta fenomen tillbaka till 1400-talets Florens i sin bok Medicieffekten. Den tar sin utgångspunkt i den kreativitetsexplosion som ledde fram till renässansen. Konstnärer, vetenskapsmän, diktare, finansmän, filosofer och arkitekter sammanfördes och skapade en revolutionerande dynamik med ekonomiskt stöd från familjen Medici. Aldrig tidigare hade så många epokgörande upptäckter gjorts. Aldrig tidigare hade mönsterbrytande idéer omsatts till nyskapande innovationer.”

Kreativitet och innovationer uppstår med denna utgångspunkt när man upptäcker skärningspunkter mellan till synes omaka fenomen. Som en direkt avkomma av Medicieffekten kan nämnas dagens klusterbildningar mellan företag och universitet och offentlig förvaltning. Emellertid besitter dessa klusterbildningar ofta stora brister på två helt avgörande punkter. Kontrollen av den kreativa processen är alltför hård och likriktningen i urvalet av deltagare med samma kompetens är alltför stor. Detta medför ett grundläggande problem eftersom det är i skärningspunkterna mellan olika sakområden/kompetenser liksom olika geografiska/kulturella perspektiv som ofta banbrytande innovationer och annan utveckling ligger gömda.

Författad av
LarsGöran Boström©

Bookmark the permalink.

Comments are closed.