• Annons

Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr

Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr 1Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr 2

I 2009 års Pisa-undersökningar av elevers kunskapsnivå i olika ämnen ingick för första gången digital läsförståelse. Sexton OECD-länder däribland Sverige och ytterligare tre partnerländer deltog. Resultatet visar inget direkt samband mellan att mer användning av dator ger högre digital läsförståelse. Däremot finns det ett direkt samband mellan kompetens att navigera till relevanta sidor på webben och hög digital läsförståelse. Av detta följer följande slutsats från studiens författare:

“Navigation is a key component of digital reading as readers “construct” their text through navigation. Thus, navigational choices directly influence what kind of text is eventually processed. Stronger readers tend to choose strategies that are suited to the demands of the individual tasks. Better readers tend to minimise their visits to irrelevant pages and locate necessary pages efficiently. However, PISA-results show that even when guidance on navigation is explicit, significant numbers of students still cannot locate crucial pages. The digital reading assessment offers powerful evidence that today’s 15-year-olds, the “digital natives”, do not automatically know how to operate effectively in the digital environment, as has sometimes been claimed.”

ANNONS

Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr 3

Navigationen är alltså nyckeln enligt studien, vilket kräver lärare som kan undervisa i hur elever effektivt kan använda webben för lärande. Så att Jorge Luis Borges dröm om ett världsbibliotek i olika format kan bli verklighet bortom alla skräpsidor som finns på webben. I vilket lärande, läsande och skrivande inte längre bara består av text utan även är en interaktiv och medskapande konst. För detta krävs alltså fortbildning av lärare, så att Sveriges 7:e plats av 19 i Pisaundersökningen kan förbättras till nästa undersökningstillfälle. I denna anda lanserar vi nu tillsammans med Hermods en praktiskt inriktad distanskurs för fortbildning av lärare inom detta område, klicka här för mer info.

I boken ”The shallow – What the Internet does to our brain” går Nicholas Carr djupare in i detta ämne. Utifrån aktuell hjärnforskning framhäver han det faktum att användning av olika verktyg manuella som intellektuella förändrar hjärnans neurologiska struktur. Något som forskare redan på 1800-talet visade, men som under större delen av 1900-talet förnekades av forskarvärlden. Det var inte förrän något decennium före millennieskiftet som man slutligen slog fast att hjärnan slutar aldrig anpassa sig och förändras. Den söker ständigt efter bättre och effektivare metoder för att ersätta gamla ineffektiva.

Webben är ett sådant omstörtande verktyg som erbjuder en effektivare metod, Carr skriver: min hjärna krävde att bli matad på det sätt webben matade den, det var inte min lästeknik som hade förändrats, utan mitt tänkesätt. Men förutom att webben medför en inspirerande miljön för läsande och lärande så uppkommer ett betydande problem. Med författarens ord: ”Försök läsa en bok samtidigt som du löser ett korsord; detta är den intellektuella miljön för internet.”  Det är således en miljö full av distraktioner såsom inkommande mejl, tweets, nya blogginlägg, interaktiva webbplatser, och skräpsidor i mängder. Som konstaterades ovan kräver detta inom skolväsendet utbildade lärare som kan lära ut källanalys och sökmetoder, kort sagt att undervisa i att använda webben som det världsbibliotek som det kan vara.

Framtidens bokutgivning i perspektiv, i en marknadsföringsfilm för det anglosaxiska förlaget Dorling Kindersley läses en dikt om morgondagens bokmarknad upp av en ung röst med titeln ”The Future of Publishing”:

This is the end of publishing

 and

 books are dead and boring

 no longer can it be said that

 we like to read

 my friends and I

När dikten tar slut vänder bandet och rösten läser raderna bakifrån. Då framträder en helt annan bild som inger hopp (läs ovanstående rader nerifrån och upp). Läs och hör hela dikten här:

Artikelförfattare
LarsGöran Boström

Källor:

Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi SOU 2012:10 Redaktörer Ulla Carlsson och Jenny Johannisson Stockholm 2012

The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brain av Nicholas Carr 2010

Nicholas Carr’s The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brain“ and some implications for Net based learning av Luka Peters elearningeuropa.info Mars 2011

PISA 2009 Results: Students On Line Digital Technologies and Performance (Volume VI) OECD (2011)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.